Warunki handlowe

Warunki Handlowe

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsze warunki dotyczą sprzedaży wysyłkowej realizowanej przez: „Robert Willam, al. Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin, NIP 6691650257” w sklepie internetowym www.biurobox.pl zwanym dalej Sprzedawcą.

 

1.2. Warunki handlowe biurobox.pl nie mają zastosowania do sprzedaży prowadzonej na innych platformach handlowych.

 

1.3. Nazwa i logo sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy.

 

1.4. biurobox.pl nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

 

2. Oferta

 

2.1. Ze względów technicznych zdjęcia produktów prezentowane w sklepie internetowym w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich realnego wyglądu.

 

2.2. Różnice rzeczywistego wyglądu produktów w stosunku do ich prezentacji w sklepie internetowym, wynikające z niedoskonałości przekazu internetowego nie zmieniają podstawowych właściwości i cech użytkowych produktów i nie mogą być podstawą do reklamacji.

 

3. Zamówienia

 

3.1. Złożenie zamówienia w biurobox.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków handlowych przez Kupującego.

 

3.2. Dla zamówień o wartości netto powyżej 3.000 PLN Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnych warunków dostawy i płatności .

 

3.3. Forma i sposób składania zamówień są dowolne. Zamawiający, składając zamówienie, powinien podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury, adres dostawy oraz adres email do korespondencji.

 

3.4. Sprzedawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia może zażądać od zamawiającego potwierdzenia prawdziwości danych podanych w zamówieniu.

 

3.5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

 

3.6. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane w formie elektronicznej. Potwierdzenie zamówienia jest jedynym dowodem jego rejestracji w systemie sprzedaży.

 

4. Ceny

 

4.1. Prezentacja cen w sklepie internetowym ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2. Sprzedawca dopuszcza stosowanie cenników indywidualnych dla wybranych klientów.

 

4.3. Prezentowane ceny obejmują wyłącznie wartość towaru i nie obejmują dodatkowych usług takich jak wnoszenie, rozpakowanie i montaż towarów.

 

5. Faktury

 

5.1. Faktura jest wystawiana w momencie wysyłki towaru do odbiorcy.

 

5.2. Faktura jest przesyłana do odbiorcy w formacie PDF. Odbiorca jest zobowiązany wydrukować fakturę i przechowywać jej papierowy egzemplarz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

6. Płatności

 

6.1. Dostępne  formy płatności:  Karty płatnicze  (Visa,  Visa  Electron,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by Link, Szybkie Przelewy, przelew bankowy lub gotówką przy dostawie (pobranie). Sprzedawca nie przyjmuje wpłat gotówkowych w siedzibie.

 

6.2. Datą zapłaty przelewem jest data wpływu środków na konto Sprzedawcy.

 

6.3. W przypadku zwłoki w zapłacie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.

 

6.4. Prawo własności do dostarczonych towarów przechodzi na kupującego z chwilą zapłaty całej wartości faktury.

 

6.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

7. Dostawa

 

7.1. Przesyłki dostarczane są do Klientów za pośrednictwem firm transportowych, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7.2. Dostawa jest realizowana „do drzwi” na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 

7.3. Dostawa zakupionych towarów nie obejmuje rozładunku, wnoszenia, rozpakowania i montażu.

 

7.4. Przyjęcie dostawy jest potwierdzane przez Klienta na dokumencie przewozowym.

 

7.5. Do każdego zamówienia mogą być doliczane koszty przesyłki, które uzależnione są od wielkości zamówienia, wagi, gabarytu wyrobu oraz miejsca dostawy.

 

7.6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostaw częściowych.

 

7.7. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w uzgodnionym terminie, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów ponownej dostawy oraz innych kosztów dodatkowych, które mogły wyniknąć z faktu nie odebrania przesyłki.

 

7.8. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości osobistego odbioru zakupionego towaru.

 

8. Termin realizacji zamówień

 

8.1. Termin realizacji zmówienia uzależniony jest od asortymentu oraz ilości zamówionych produktów. Przybliżony termin realizacji jest podawany w potwierdzeniu zamówienia.

 

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy o czym wcześniej poinformuje Kupującego.

 

8.3. Termin realizacji zamówień opłaconych kartą płatniczą rozpoczyna się od uzyskania pozytywnej autoryzacji opłaty.

 

9. Gwarancja

 

9.1. Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane towary na okres 2 lat od daty sprzedaży.

 

9.2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne towarów.

 

9.3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub nieprawidłowym użytkowaniem, zużycie, zmiana koloru pod wpływem napromieniowania, uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania oraz inne wady towaru wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.

 

9.4. Gwarancja nie obejmuje szkód wyrządzonych innym osobom lub przedmiotom, spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem zakupionego towaru.

 

10. Zwrot towaru

 

10.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty dostawy bez podania przyczyny.

 

10.2. Przed zwrotem towaru Klient jest zobowiązany poinformować o zwrocie Sprzedawcę i uzgodnić miejsce zwrotu towarów.

 

10.3. Koszt transportu zwracanych towarów pokrywa Klient.

 

10.4. Zwrotowi podlega wyłącznie towar w oryginalnym opakowaniu, nie noszący śladów użytkowania ani uszkodzeń.

 

10.5. Towary nietypowe oraz dostarczane w znacznych ilościach nie podlegają zwrotowi.

 

10.6. W przypadku zwrotu towaru, zwrot pieniędzy do Klienta następuje wyłącznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę towaru oraz faktury korygującej podpisanej przez Klienta. Zwrot środków następuje na rachunek z którego dokonano przelewu bankowego. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

10.7. Opłaty manipulacyjne oraz koszty transportu nie są zwracane Klientowi w przypadku zwrotu towaru bez podania przyczyny.

 

11. Reklamacje

 

11.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w transporcie Klient ma prawo odmowy przyjęcia przesyłki.

 

11.2. Fakt stwierdzenia uszkodzeń transportowych musi być odnotowany na liście przewozowym, dodatkowo należy sporządzić protokół zawierający opis uszkodzeń, stan opakowania, datę, podpis Kierowcy i Klienta. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić Sprzedawcę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń bądź okradzenia przesyłki w transporcie.

 

11.3. Zgłoszenia szkód transportowych późniejsze niż 7 dni od daty dostawy nie są uwzględniane.

 

11.4. Reklamacje dotyczące różnicy w kolorystyce pomiędzy fotografiami prezentowanymi w sklepie internetowym a otrzymanymi w rzeczywistości produktami nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Różnice wynikają zwykle z indywidualnych cech poszczególnych monitorów lub drukarek.

 

11.5. Wszelkie reklamacje powinny być składane pisemnie faksem lub drogą mailową. Jeżeli jest to możliwe do reklamacji należy dołączyć fotografie uszkodzeń.

 

11.6. Reklamacje należy składać w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia podstawy do reklamacji.

 

11.7. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca w ciągu 14 dni podejmie decyzję o sposobie załatwienia reklamacji.

 

11.8. Reklamacje mogą być załatwiane poprzez wymianę towaru na nowy, zwrot wartości towaru lub udzielenie rabatu. W przypadku zwrotu wartości towaru zwrotowi podlega także opłata za transport.

 

11.9. Zgłoszenia reklamacji wynikające z nieznajomości niniejszych warunków nie będą rozpatrywane.

 

12. Polityka prywatności

 

12.1. Administratorem danych osobowych jest firma: Robert Willam, Al. Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin

 

12.2. Dane są zbierane wyłącznie w celu realizacji zleconych zamówień, ewentualna zgoda na wysyłanie materiałów promocyjnych jest dodatkowa i nie jest warunkiem przyjęcia zamówienia.

 

12.3. Każdy z Klientów, na żądanie, może poznać, zmienić lub usunąć treść przechowywanych danych.

 

12.4. Dane są przechowywane do upływu okresu gwarancji i rękojmi.

 

13. Postanowienia końcowe

 

13.1. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków handlowych okażą się nieważne, nie zmienia to ważności pozostałych postanowień.

 

13.2. Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 22 kwietnia 2014.

 

 

Zmiany dokonane w dniu 30 sierpnia 2018:

  1. Zmieniony punkt 6.1.
  2. Usunięty punkt 6.2., jego treść bez zmian przeniesiona do punktu 6.1.
  3. Dodany punkt 6.5.
  4. Zmieniony punkt 10.1.
  5. Zmieniony punkt 10.6.
  6. Dodany punkt 8.3.
  7. Dodane punkty 12.1.; 12.2.;  12.3 i 12.4.
  8. Zmieniona numeracja punktów 13.1. i 13.2.